[LOGO US SŁUBICE]

Urząd Skarbowy w Słubicach

Kalkulator odsetek


Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych
   
Kwota do wyliczenia odsetek:
Data początkowa (po 1.01.1988):
Data końcowa (do 01.07.2015):
Pokaż szczegółowe wyliczenia


Podstawa prawna
* Art. 53 - 58 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.)

Odsetek za zwłokę nie pobiera się od zaległości z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej – art. 54 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).
Obecnie kwota ta wynosi: 3 x 2,90 zł = 8,70 zł

Uwaga
W przypadku podatków stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego odsetki pobiera się od każdej zaległości.

Kalkulator umożliwia obliczenie odsetek podatkowych, od dnia: 1. stycznia 1988r. Data powstania zaległości musi być dniem pracującym.

Copyright © 2005-2007 MarKa